در حال بارگذاری

مجلس برای بررسی amp quot سانحه تانکر سوخت در سنندج amp quot مأمور تعیین کرد