در حال بارگذاری

متوسط بهره مندی از آب شرب در استان همدان به ۷۶ درصد رسیده است