در حال بارگذاری

مبادلات تجاری کردستان 18 درصد افزایش یافت