در حال بارگذاری

مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در سمنان محله محور برگزار می شود