در حال بارگذاری

لغو ممنوعیت آمد و شد در نجف و ازسرگیری پروازهای فرودگاه این شهر