در حال بارگذاری

لزوم استقرار نظام حکمروایی شهری و انتخاب شهرداری مستقل شهرداری را درگیر نزاع های سیاسی نکنیم