در حال بارگذاری

لحظه شهادت نوجوان فلسطینی با شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست فیلم