در حال بارگذاری

قطعنامه صلح افغانستان به تصویب سازمان ملل رسید