در حال بارگذاری

قشقایی با یک گل از سد کارون اروند گذشت