در حال بارگذاری

قزوین از قانون محدوده ۱۲۰ کیلومتری مستثنی شود