در حال بارگذاری

قدرت و نفوذ حشد الشعبی عراق خوشایند کشورهای عربی و غربی نیست