در حال بارگذاری

قاضی می تواند در صورت نبود قانون به فتوای معتبر استناد کند