در حال بارگذاری

قاسمی انتخاب سفرا نباید به موضوعی برای فشار به وزارت خارجه تبدیل شود