در حال بارگذاری

فلسطین آمریکا سفیر تشکیلات خودگردان را اخراج کرد