در حال بارگذاری

فشار رسانه ای کره شمالی بر سئول علیه حمایت از قطعنامه سازمان ملل