در حال بارگذاری

فرود اضطراری پرواز بوئینگ ۷۷۷ پاریس شانگ های در روسیه