در حال بارگذاری

فرهنگ وقف در بین اقشار مختلف جامعه باید نهادینه شود