در حال بارگذاری

فرستاده ويژه سازمان ملل وارد صنعا شد