در حال بارگذاری

فرسایش آبی ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی ۸۶ دشت بحرانی است