در حال بارگذاری

فرانسه و ژاپن توافقنامه دو جانبه دفاعی امضا کردند