در حال بارگذاری

فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه توافق کردند