در حال بارگذاری

عملکرد هیئت های ورزشی در المپیاد استعدادهای برتر کشور ضعیف بود