در حال بارگذاری

عمار حکیم با عبدالله دوم دیدار کرد