در حال بارگذاری

علی آقا گفتند هر که مصدوم است بگوید غلامی بابت حرفم محرومم کنید اصلا مهم نیست