در حال بارگذاری

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اروپا در حال تاسیس بانک های جدید برای ارتباط با ایران است