در حال بارگذاری

عضو هیئت اعزامي دولت نجات ملی یمن پیشنهاد توقف درگیری ها در تعز رد شد