در حال بارگذاری

عشایر از تردد در کنار رودخانه های چهارمحال وبختیاری پرهیز کنند