در حال بارگذاری

عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی به فعالان این بخش واگذار شود