در حال بارگذاری

عربستان به کشته و زخمی شدن ۱۲ نظامی این کشور در نقاط مرزی اذعان کرد