در حال بارگذاری

عراق تصمیم شورای امنیت ملی برای استقرار نیروهای مرزبانی در مرز با ترکیه