در حال بارگذاری

عامل کشتار دبیرستان داگلاس عضو یک گروه نژادپرست بوده است