در حال بارگذاری

طالبان داعش پروژه مشترک دولت افغانستان و آمریکا است