در حال بارگذاری

ضرب و شتم شدید سفیر اسبق انگلیس در آمریکا قبل از سفر ترامپ به لندن