در حال بارگذاری

صلیب سرخ جنایت صهیونیست ها در خان الاحمر را محکوم کرد