در حال بارگذاری

صدور پروانه برای مراکز تجاری باید با هدف رفع نیاز های محلی باشد