در حال بارگذاری

صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد