در حال بارگذاری

شینزو آبه ۲۲ ژانویه به روسیه می رود