در حال بارگذاری

شورای امنیت تحریم تسلیحاتی سودان جنوبی را تمدید کرد