در حال بارگذاری

شهردار شهر گدانسک لهستان بر اثر ضربات چاقو درگذشت