در حال بارگذاری

شهردار تهران پروژه ای که استانداردها را پاس نکرده باشد افتتاح نمی کنم