در حال بارگذاری

شهرداری همانند دولت به درآمد های نفتی تکیه کرده است