در حال بارگذاری

شهرداری ها نسبت به مناسب سازی تردد معلولان اهتمام ورزند