در حال بارگذاری

شهرداری قزوین در توزیع عادلانه امکانات موفق عمل کرده است