در حال بارگذاری

شهرداران پیگیر مناسب سازی فضاهای عمومی برای تردد معلولان باشند