در حال بارگذاری

شغال مهاجم دو نفر را در تالش زخمی کرد