در حال بارگذاری

شعار هواداران استقلال علیه سلطانی فر افتخاری و توفیقی حضور مدیر روابط عمومی هم هواداران را ساکت نکرد