در حال بارگذاری

شرکت چینی zte با پادرمیانی ترامپ از تحریم خارج شد