در حال بارگذاری

شرکت هواپیمائی بریتیش ایرویز پروازها به ایران را متوقف می کند