در حال بارگذاری

شرکت های دانش بنیان سهم ۲ درصدی در تولید دانش کشور را دارند اقتصاد دانش بنیان از دل دانشگاه ها بیرون