در حال بارگذاری

شروطی که ضمن عقد قرارداد ها است آیا تابع قانونی است صوت